Toimitusehdot

Elgood Oy / Addtech yleiset ehdot Suomi 2017

1. Soveltaminen
1.1. Näitä yleisiä ehtoja sovelletaan, kun osapuolet (Tilaaja ja Tavarantoimittaja) ovat kirjallisesti tai muulla tavoin tehneet sopimuksen, jonka mukaan näitä Yleisiä ehtoja sovelletaan. Ehdoista poikkeamisesta tulee sopia kirjallisesti, jotta poikkeavat ehdot olisivat voimassa. Tilaajan omia toimitusehtoja sovelletaan vain, mikäli niiden soveltamisesta on nimenomaisesti kirjallisesti sovittu. Mikäli tavarantoimittaja ottaa hoidettavakseen tuotteen kokoamisen, näiden yleisten ehtojen lisäksi sovellettavaksi tulevat erityiset Tuotteiden Kokoamista koskevat Ehdot.
1.2. Tuotteella/tuotteilla tarkoitetaan näissä Yleisissä ehdoissa niitä komponentteja, joita Tavarantoimittaja sitoutuu myymään Tilaajalle ja jotka yksilöidään kussakin yksittäisessä sopimuksessa.
1.3. Sopimuksella/Sopimuksilla tarkoitetaan näissä Yleisissä ehdoissa jokaista Tilaajan ja Tavarantoimittajan välistä Tuotteiden myyntiä koskevaa erillistä sopimusta ja tilausta. Nämä Yleiset ehdot muodostavat jokaiseen sellaiseen Sopimukseen kuuluvan osan.
2. Piirustukset, kuvaukset, muut asiakirjat, ohjelmistot ja Immateriaalioikeudet.
2.1. Markkinointimateriaaleissa, hinnastoissa ja muissa tuotetiedoissa olevat tiedot ovat sitovia vain siinä määrin, kun sopimuksessa Sopimuksessa erikseen niihin viitataan.
2.2. Piirustuksia, kuvauksia, ohjelmistoja ja muista teknisiä asiakirjoja, jotka toinen osapuoli on luovuttanut toiselle osapuolelle, ei voida käyttää muihin tarkoituksiin, kuin tarkoitukseen joihin ne on luovutettu. Materiaalia ei saa kopioida tai jäljentää millään tavalla ilman luovuttaneen osapuolen lupaa.
2.3. Tavarantoimittajan on viimeistään toimituksen yhteydessä ilman erillistä korvausta luovutettava Tilaajalle yksi kappale tai suurempi erikseen sovittu määrä piirustuksia tai teknisiä asiakirjoja, joiden avulla Tilaaja voi huolehtia Tuotteen kaikkien osien asennuksesta, käynnistämisestä, käytöstä ja huollosta (ml. tavalliset korjaukset). Muita asiakirjoja kuten kokouspöytäkirjoja ja sertifikaatteja Tavarantoimittaja luovuttaa, jos siitä erikseen sovitaan. Tavarantoimittaja on oikeutettu korvaukseen näiden asiakirjojen luovuttamisesta. Tavarantoimittaja ei ole velvollinen luovuttamaan piirustuksia ja asiakirjoja Tuotteen tai varaosien valmistamiseksi. Tavarantoimittaja voi täyttää edellä mainitut velvoitteet asettamalla vastaavat asiakirjat Internetin kautta nähtäväksi.
2.4. Kaikki Tuotteisiin liittyvät immateriaalioikeudet, mukaan lukien, mutta ei poissulkien tekijänoikeudet, kaikki asiakirjat, mallit, tekniset ratkaisut, parannukset, jne. jotka on tehty tai valmistettu Tavarantoimittajan toimesta pysyvät yksinomaisesti Tavarantoimittajalla, jolleivat osapuolet ole nimenomaisesti toisin sopineet kirjallisella sopimuksella.
3. Toimittamista edeltävä testaaminen (Toimitustesti)
3.1. Sovitut toimitus testit suoritetaan tuotteen Valmistajan tiloissa. Testaamisen kuluista vastaa Tilaaja, mikäli muuta ei ole kirjallisesti sovittu.
3.2. Jos osapuolet eivät ole erityisesti sopineen teknisistä edellytyksistä ja tavasta jolla Toimitustesti suoritetaan, testaaminen, mikäli ylipäänsä tarpeellinen, tulee suorittaa Valmistajan valtion mukaisen alan normaalin käytännön mukaisesti. Tavarantoimittajan tulee dokumentoida Toimitustesti ja luovuttaa kyseinen dokumentointi Tilaajalle. Toimitustestin hyväksyminen tehdään siitä laadittavaan pöytäkirjaan. Jos Tilaaja ei ole oikeutetusti vastustanut Toimitustestin tuloksia 5 päivän kuluessa Toimitustestin suorittamisesta, Tilaajan katsotaan hyväksyneen Toimitustestin. Jos Tuote ei vastaa
sopimuksen sisältöä, tulee Tavarantoimittajan kiireellisesti tehdä tarvittavat korjaukset, mikäli puute on merkittävä Tuotteen käyttöä ajatellen. Tämän jälkeen Tilaaja on oikeutettu Tuotteen uuteen Toimitustestiin.
4. Hinta ja maksaminen
4.1. Myynti tapahtuu niillä hinnoilla, joita Tavarantoimittaja soveltaa sillä hetkellä, kun se saa tilauksen Tilaajalta, ellei tarjouksessa ole toisin ilmoitettu. Mikäli, muuta ei ole sovittu, hinnat ilmoitetaan ilman lisäarvonveroa ja muita julkisia maksuja, jotka tulevat Tilaajan maksettavaksi. Mikäli valuuttakurssit muuttuvat enemmän kuin 2 % Tuotteen laskuttamiseen mennessä, Tavarantoimittajalla on oikeus tarkistaa ilmoitettuja hintoja. Tämä oikeus on voimassa, vaikka osapuolet olisivat sopineet tietystä hinnasta.
4.2. Maksu tapahtuu laskua vastaan ja viimeistään laskussa ilmoitettuna päivänä, elleivät osapuolet ole sopineet muuta keskenään. Tilaajalla ei ole missään tapauksessa, kuten esim. viivästyksen tai virheen vuoksi, oikeutta pidättää maksua. Mikäli maksu myöhästyy, siitä peritään viivästyssakkoa eräpäivästä lukien. Viivästyskorko on kulloisenakin aikana voimassa oleva Euroopan keskuspankin viitekorko lisättynä kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Maksun viivästyessä, kun Tilaajalle on annettu kirjallinen ilmoitus, Tavarantoimittajalla on oikeus keskeyttää sopimuksen mukaiset toimitukset siihen asti, kunnes maksu on suoritettu.
4.3. Mikäli Tilaajan toiminta tai taloudelliset olosuhteet antavat Tavarantoimittajalle perustellun syyn olettaa, ettei Tilaaja suorita täyttä maksua, on Tavarantoimittajalla oikeus keskeyttää Sopimuksen toimeenpano ja vaatia etumaksua tai turvaavaa vakuutta ennen toimitusta ja sen edellyttämiä valmistelevia toimenpiteitä. Jos Tavarantoimittaja on jo jättänyt Tuotteen kuljetettavaksi Tilaajalle ja näyttää siltä, että edellisessä virkkeessä mainitut olosuhteet ovat Tilaajan puolella voimassa, on Tavarantoimittajalla oikeus estää Tuotteiden luovutus Tilaajalle. Tavarantoimittajan on mahdollisimman nopeasti ilmoitettava kirjallisesti Tilaajalle päätöksestään keskeyttää Sopimuksen toimeenpano.
4.4. Tavarantoimittajalla on oikeus purkaa Sopimus, ellei Tilaaja ole suorittanut koko maksua kolmen kuukauden kuluessa eräpäivästä. Tavarantoimittajalla on silloin oikeus viivästyssakkojen lisäksi saada korvausta kärsimästään vahingosta. Korvaus ei voi kuitenkaan nousta sovittua hintaa korkeammaksi.
5. Toimitus ja toimitusaika
5.1. Toimitusehtoja tulkitaan sopimuksen voimaanastumisen päiväyksen mukaisen INCOTERMS:in mukaisesti. Jos muista toimitusehdoista ei ole sovittu, sovelletaan toimitusehtoa ”Ex Works”.
5.2. Jos toimitus tapahtuu tietyn ajan kuluessa, aletaan aikaa laskea Sopimuksen voimaantulopäivästä, ellei muuta ole erikseen sovittu. Aikaa ei kuitenkaan aleta laskea ennen kuin Tavarantoimittaja on saanut (i) maksun, jos sellainen on maksettava ennen Tuotteiden valmistuksen aloittamista tai muuten on sellaisesta sovittu, ja (ii) tarvittavat lisenssit, luvat, tekniset tiedot ja ohjeet.
5.3. Jos toimitus myöhästyy sellaisesta syystä, joka muodostaa kohdan 11.1 mukaisen tilanteen tai Tilaajan jonkin toimen tai laiminlyönnin perusteella, toimitusaikaa pidennetään sen verran kuin on olosuhteet huomioon ottaen kohtuullista. Toimitusaikaa pidennetään myös siinä tapauksessa, jos viivästyksen syyt ilmenevät vasta sovitun toimitusajan umpeen kulumisen jälkeen.
5.4. Jos Tavarantoimittaja ei tee toimitusta ajallaan, on Tilaajalla oikeus Tavarantoimittajalle osoittamallaan kirjallisella ilmoituksella vaatia toimitusta kohtuullisen lykkäysajan
kuluessa. Mikäli Tavarantoimittaja ei tee toimitusta tässä ajassa, Tilaaja on oikeutettu purkamaan Sopimuksen Tavarantoimittajalle osoittamallaan kirjallisella ilmoituksella.
5.5. Jos Tilaaja purkaa sopimuksen, sillä on oikeus saada korvausta Tavarantoimittajalta niistä suorista kustannuksista, joita sille on aiheutunut vastaavan tuotteen hankkimisesta muualta, kuitenkin enintään 7.5 % Tuotteen hinnasta. Ellei Tilaaja pura Sopimusta ehtojen vaatimalla tavalla, ei se ole oikeutettu mihinkään Tavarantoimittajan viivästyksestä syntyvään korvaukseen.
5.6. Jos tilaaja jättää ottamatta vastaan Tuotteen sovittuna päivänä, maksu erääntyy ikään kuin toimitus olisi tehty Sopimuksen mukaisesti, ja Tilaaja korvaa Tavarantoimittajalle sille Tilaajan vastaanottamisen laiminlyönnin aiheuttamat suorat kustannukset.
6. Virhevastuu
6.1. Jos Tuote poikkeaa sopimuksessa määritellystä, pidetään sitä virheellisenä, elleivät virheet tai puutteet ole Tuotteen oletettavan käytön kannalta merkityksettömiä. Tavarantoimittaja vastaa vain Tuotteen rakenteessa, materiaalissa tai valmistuksessa olevista virheistä.
6.2. Tavarantoimittajan missä tahansa muodossa antamaa Tuotetta tai sen käyttöä koskevaa tietoa, joka ei ole osa sopimuksessa erikseen sovittua spesifikaatiota, on pidettävä vain suosituksena tai yleisenä ilmoituksena. Tavarantoimittaja ei ole vastuussa tällaisesta informaatiosta.
6.3. Tavarantoimittaja vastaa vain virheistä, jotka ilmenevät vuoden kuluessa siitä päivästä kuin Tuotteen riski on siirtynyt Tilaajalle (Takuuaika). Takuuaika ei kuitenkaan koskaan ylitä 1,760 käyttötuntia tai todellista oletettua käyttöaikaa jos se on alle 1.760 tuntia. Takuuaika ei kata kuluvia osia joiden normaali käyttöikä on alle vuoden. Tavarantoimittaja ei vastaa virheistä, jotka johtuvat siitä, että Tilaaja on antanut virheellisiä, tulkinnanvaraisia tai epätäydellisiä tietoja. Vastuu ei myöskään käsitä virheitä, jotka ovat sellaisten olosuhteiden aiheuttamia, jotka ovat syntyneet sen jälkeen, kun Tuotteen riski on siirtynyt Tilaajan vastuulle, kuten esimerkiksi – muita mahdollisia syitä pois sulkematta- normaali kuluminen tai huonontuminen.
6.4. Tavarantoimittaja sitoutuu siihen, että se voi oman valintansa mukaan takuuajan puitteissa ilman korvausta joko toimittaa uuden Tuotteen korvaamaan virheellisen Tuotteen tai korjata vian. Korvaavien aineiden tai korvaavien nesteiden, kuten esim. jäädytysaineet, kustannusten korvaaminen ei ole Tavarantoimittajan vastuulla. Virheen korjaaminen voi tapahtua joko Tavarantoimittajan tai Tilaajan luona riippuen siitä, mitä Tavarantoimittaja pitää parempana. Korvaavia tuotteita tai osia joita Tavarantoimittaja luovuttaa Tilaajalle, koskee kohdassa 6.3 määritelty takuuaika. Mikäli Tavarantoimittaja vaatii vaihdettuja osia tai vaihdettua Tuotetta takaisin itselleen, omistusoikeus niihin tai siihen siirtyy Tavarantoimittajalle. Tuotteiden tai varaosien hävittämisestä aiheutuvista kustannuksista vastaa Tilaaja.
6.5. Tilaaja vastaa virheellisen osan tai Tuotteen kuljetuksesta koituvista maksuista ja kantaa siihen tai niihin liittyvän riskin, kun taas Tavarantoimittaja vastaa tilalle toimitettavan vaihdettavan tai korjatun osan tai Tuotteen toimituspaikalle kuljetuksesta koituvista maksuista ja kantaa siihen tai niihin liittyvän riskin. Mikäli Tavarantoimittaja päättää hoitaa vaihtotoimenpiteet Tilaajan luona, Tilaaja korvaa matkakulut ja päivärahat matka- ja työajalta Tavarantoimittajan henkilökunnalle. Tilaaja kantaa myös ne ylimääräiset kustannukset, jotka
syntyvät siitä, että Tuote sijaitsee muussa kuin toimituspaikassa.
6.6. Ellei Tavarantoimittaja toimita korvaavaa Tuotetta tai korjaa virhettä kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun Tilaaja on reklamoinut virheestä, on Tilaaja oikeutettu Tavarantoimittajalle lähettämällään kirjallisella ilmoituksella purkamaan sopimuksen siltä osin kuin se koskee virheellistä tuotetta. Mikäli Tilaaja purkaa sopimuksen, on Tilaajalla lisäksi oikeus saada Tuotteesta maksamansa summan lisäksi Tavarantoimittajalta korvausta niistä suorista ylimääräisistä kustannuksista, joita koituu vastaavan Tuotteen hankkimisesta muualta, kuitenkin enintään 7.5 % Tuotteen hinnasta.
6.7. Tavarantoimittajan on katsottava täyttäneen tämän Sopimuksen mukaisen velvoitteensa luovuttamalla Tilaajalle asianmukaisesti korjatun tai vaihdetun osan. Mikäli osan irrottaminen ja asentaminen aiheuttavat muuhun kuin Tuotteeseen kohdistuvia toimenpiteitä, Tilaaja vastaa siitä aiheutuvasta työstä ja kustannuksista.
6.8. Tilaajan on välittömästi luovutuksen jälkeen tutkittava Tuote hyvän liiketavan mukaisesti.
6.9. Tilaaja ei saa vedota virheeseen, ellei Tilaaja anna siitä Tavarantoimittajalle kirjallista ilmoitusta 15 päivän kuluessa virheen havaitsemisesta tai siitä, kun se olisi pitänyt havaita, eikä missään tapauksessa myöhemmin kuin kohdassa 6.3 määritellyn vastuuajan puitteissa. Mikäli Tilaaja reklamoi virheestä ja käy ilmi, ettei Tavarantoimittaja ole siitä vastuussa, Tavarantoimittajalla on oikeus saada korvausta niistä kuluista, jotka reklamaatio on sille aiheuttanut.
6.10. Tavarantoimittajalla on korjaamisen tai uuden Tuotteen toimittamisen sijaan oikeus maksaa kauppahinta takaisin. Tilaajan on tällöin luovutettava Tuote alkuperäisessä kunnossaan. Ellei se ole mahdollista, vähennetään kauppahinnan palautuksesta palauttamatta jääneiden Tuotteiden arvo. Mikäli Tavarantoimittaja päättää palauttaa kauppahinnan, on Tilaajalla oikeus saada Tuotteen palautetun Kauppahinnan lisäksi Tavarantoimittajalta korvausta niistä suorista ylimääräisistä kustannuksista, joita koituu vastaavan Tuotteen hankkimisesta muualta, kuitenkin enintään 7.5 % Tuotteen hinnasta.
7. Vastuu henkilö- ja omaisuusvahingosta
7.1. Tavarantoimittaja ei ole vastuussa vahingosta joka aiheutuu henkilölle tai kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle tai mistään edellä mainituista johtuvista välillisistä vahingoista, jos vahinko aiheutuu Tuotteen ollessa jonkun muun kuin Tavarantoimittajan hallussa.
7.2. Tilaaja vastaa siitä, ettei Tavarantoimittaja joudu vastaamaan kolmannelle osapuolelle mistään vahingosta, josta Tavarantoimittaja ei ole vastuussa Tilaajalle kohdan 7.1 perusteella.
7.3. Kohdan 7.1 mukainen Tavarantoimittajan vastuun rajoitus ei päde tilanteissa joissa Tavarantoimittaja on toiminut törkeän huolimattomasti.
7.4. Mikäli kolmas osapuoli esittää Tavarantoimittajalle tai Tilaajalle korvausvaatimuksen sellaisesta vahingosta tai menetyksestä, jota kohtaan on sovellettava tätä kohtaa 7, on toisen osapuolen heti ilmoitettava tästä kirjallisesti.
7.5. Tavarantoimittaja ja Tilaaja ovat velvollisia osallistumaan tuomioistuin- tai välimiesmenettelyyn, joka koskee niistä jompaakumpaa kohtaan esitettyä korvausvaadetta, mikäli vaade perustuu vahinkoon tai menetykseen, jonka väitetään olevan Tuotteen aiheuttama. Tilaajan ja Tavarantoimittajan keskinäistä suhdetta tulkitaan kuitenkin aina vain sen perusteella, mitä Sopimuksessa on sovittu.
7.6. Tavarantoimittajan vastuu sellaisista mukaisista vahingoista, joita Tuote aiheuttaa henkilölle tai kiinteälle tai irtaimelle omaisuudelle, joka kuuluu Tilaajalle tai kolmannelle osapuolelle, rajoittuu kaikissa tapauksissa 500 000 euroon vahinkotapausta kohti. Tilaajan on
huolehdittava, ettei Tavarantoimittaja joudu korvausvelvolliseksi mainittua suuremmasta summasta.
8. Vahingonkorvausvastuu ja vastuunrajoitus
8.1. Viivästyksen tai tuotteen virheen osalta Tilaaja on oikeutettu ehtojen kohtien 5.4, 5.5, 5.6 ja 6.10 mukaisiin vahingonkorvauksiin.
8.2. Mikäli Tavarantoimittaja on kehittänyt Tuotteen omalla kustannuksellaan osapuolten välisen sopimuksen mukaisesti yhteistyössä Tilaajan kanssa, ei Tavarantoimittaja ole millään tavalla vastuussa Tuotteen myöhästymisestä tai siinä olevasta virheestä. Sama koskee Tuotteita, joita Tavarantoimittaja on korvauksetta luovuttanut tai lainannut Tilaajalle.
8.3. Tavarantoimittajan ei missään tapauksessa vastaa tuotantomenetyksistä, saamatta jääneistä voitoista tai muusta välillisestä taloudellisesta vahingosta.
8.4. Tilaajan oikeus vahingonkorvaukseen ei saa missään tilanteessa ylittää 7.5 % osuutta kauppahinnasta. Vastuunrajoitus pysyy voimassa Sopimuksen purusta huolimatta.
8.5. Tilaaja ei voi esittää mitään sellaisia vaatimuksia Tavarantoimittajaa kohtaan, joita ei ole nimenomaisesti mainittu Sopimuksessa.
9. Omistusoikeusehto
9.1. Tuote pysyy Tavarantoimittajan omaisuutena, kunnes se on kokonaan maksettu, siinä määrin, kuin sellainen omistusoikeusehto on sovellettavissa.
10. Salassapito
10.1. Osapuoli ei saa ilman toisen osapuolen hyväksyntää luovuttaa kolmannelle osapuolelle asiakirjoja tai muulla tavoin luovuttaa luottamuksellisia tietoja Sopimuksesta tai toisesta osapuolesta, paitsi siinä laajuudessa kuin sopimuksen toimeenpano vaatii. Osapuolen on henkilökunnan kanssa tehtävillä salassapitositoumuksilla tai muulla sopivalla tavalla varmistettava, että salassapitoa noudatetaan. Salassapitovelvoite ei koske tietoa, jonka osapuoli voi osoittaa tulleen sen tietoon muulla tavoin kuin Sopimuksen kautta tai joka on yleisesti tiedossa. Salassapitovelvoite on voimassa myös siinä tapauksessa, että sopimus muutoin lakkaa olemasta voimassa.
11. Force Majeure
11.1. Olosuhde, joka estää tai olennaisesti vaikeuttaa jotakin osapuolten sopimuksenmukaisista toimenpiteistä ja jota osapuoli ei ole voinut hallita, kuten esimerkiksi – näihin kuitenkaan rajoittumatta – salamanisku, tulipalo, maanjäristys, tulva, sota, liikekannallepano tai suuret sotilaalliset kutsunnat, kapina tai mellakka, omaisuuden haltuunotto, takavarikko, valuuttarajoitus, viranomaispäätös, energian rajoittaminen, yleinen kuljetusvälineiden, tavaroiden tai energian puute, lakko, ylityökielto, työsulku tai muu työmarkkinakonflikti riippumatta siitä, onko sopimusosapuoli osallisena konfliktissa vai ei, mukaan lukien alihankkijalta tulevan toimituksen virhe tai myöhästyminen, joka johtuu edellä nimetyistä olosuhteista, on vapautusperuste, joka antaa oikeuden tarvittavaan lisäaikaan ja vapautumiseen sakonuhasta ja muista seurauksista. Osapuolen on ilmoitettava toiselle osapuolelle tällaisesta vapautusperusteesta ilman tarpeetonta viivyttelyä sen jälkeen, kun se on havainnut tai sen olisi pitänyt havaita vapautusperusteen esiintyminen.
11.2.Mikäli Sopimuksen toimeenpano estyy kohdassa 11.1 nimettyjen olosuhteiden vuoksi pidemmäksi aikaa kuin kuudeksi kuukaudeksi, molemmilla osapuolilla on oikeus ilman velvollisuutta korvata vahinkoja tai muita syntyneitä kuluja vetäytyä tästä Sopimuksesta.
12. Vienti- ja tuontilisenssi, sertifiointi ym.
12.1. Tavarantoimittajan velvollisuus toimittaa Tuote on ehdollinen siltä osin, että se pystyy saamaan ja pitämään
voimassa tarpeelliset vienti-, ja jälleenvientiluvat. Mikäli sellaista lupaa ei myönnetä tai jos jo myönnetty lupa peruutetaan ilman Tavarantoimittajan laiminlyöntiä, Tavarantoimittaja vapautuu velvollisuudestaan toimittaa Tuote, eikä Tilaaja voi siinä tapauksessa vaatia Tavarantoimittajaa vastuuseen.
12.2. Tilaaja sitoutuu toimimaan voimassa olevan lainsäädännön puitteissa ja edesauttamaan; vienti- ja tuontilisenssien saamisessa ostetulle Tuotteelle, Tuotteen tai muun tuotteen johon Tuote on integroitu mahdollisen jälleenviennin kanssa ja tarvittavien lupien hankkimisessa.
12.3. Tuotteen mahdollisen sertifioinnin maksaa Tilaaja.
13. Vanhenemisaika
13.1. Tavarantoimittajalle esitettävät vaatimukset vanhenevat kahdessa vuodessa sen Tuotteen toimittamisesta, jota vaatimus koskee, ellei kohdassa 14.2 mainittua välimieskäsittelyä ole aloitettu.
14. Sovellettava laki ja riidat
14.1. Sopimuksen toimeenpanossa sovelletaan lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta Suomen lakia.
14.2. Kaikki Sopimukseen ulkoisesti ja sisällöllisesti ilmenevät riidat ratkaistaan välimiesmenettelynä Keskuskauppakamarin välityslautakunnassa soveltaen Kauppakamarin välimiesmenettelyä koskevia säädöksiä. tulevat sovellettavaksi, ellei Keskuskauppakamari päätä, johtuen riidan luonteesta, kiistanalaisesta summasta tai muista olosuhteista johtuen, että tapaukseen tulee soveltaa nopeutettua välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä.. Välimiesmenettelyssä tulee käyttää yhden välimiehen kokoonpanoa. Välimiesmenettelyn kielenä tulee käyttää englantia, mikäli molemmat osapuolet eivät ole suomessa toimivia yhtiöitä, jolloin käytettäväksi tulee Suomen kieli.
14.3. Jäljempänä lueteltu informaatio on luottamuksellista eikä sitä saa paljastaa kolmannelle: (i) informaatio joka koskee menneitä tai tulevia välimiesmenettelyjä, jonka yksityiskohdista pystytään tunnistamaan osapuolet, (ii) välimiesmenettelyssä esitetyt kirjalliset lausunnot, sekä informaatio joka on esitetty suullisesti välimieslautakunnalle, ja (iii) välimieslautakunnan päätös, siinä laajuudessa, että se saattaa riski alttiiksi osapuolten tunnistamisen/paljastumisen. Edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta, osapuoli on täytäntöönpanoa haettaessa oikeutettu ilmoittamaan luottamuksellista informaatiota täytäntöönpanoviranomaiselle siinä määrin kuin se on tarpeen.

Elgood Oy, Juurakkotie 5B, 01510 VANTAA | Puh. 0207 981 140 | info@elgood.fi